Masz dwa sąsiadujące ze sobą mieszkania? Chciałbyś je połączyć? Sprawdź jak to zrobić zgodnie z prawem! Poniżej opisuję 5 prostych kroków jak połączyć dwa mieszkania.

Zanim przystąpimy do połączenia naszych lokali musimy uzyskać zgodę wspólnoty mieszkaniowej. Tryb jej uzyskiwania będzie się jednak różnił w zależności od wielkości wspólnoty.

W przypadku gdy nasza wspólnota liczy nie więcej niż 7 lokali zastosowanie znajdzie
art. 199 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem do podjęcia czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. Taką czynnością jest między innymi wyrażenie zgody na połączenie lokali. W przypadku gdy nie wszyscy właściciele są zgodni z pomocą przychodzi nam zdanie drugie wyżej wymienionego przepisu, które stanowi, że w braku jednogłośnej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia sprawy przez sąd, który wyda wyrok mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.

W przypadku gdy nasza wspólnota ma ponad 7 lokali będziemy musieli zastosować się do regulacji art. 22 ustawy o własności lokali. Wynika z niej, że do podjęcia przez zarząd czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu potrzebna jest uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności. Uchwała zapada większością głosów, należy jednak pamiętać, że siła głosu każdego właściciela lokalu jest proporcjonalna do wielkości należącej do niego nieruchomości. W razie uchwały odmownej mamy prawo żądania rozstrzygnięcia sytuacji przez sąd.

Tak więc najpierw uzyskujemy uchwałę właścicieli lokali, na podstawie której Zarząd wspólnoty powinien udzielić nam zgody na połączenie mieszkań, jeśli takiej zgody nie uda nam się uzyskać, pozostaje nam droga sądowa.

Niezależnie czy jesteśmy członkami „małej” czy „dużej” wspólnoty mieszkaniowej nie powinniśmy zapominać, że najczęściej obowiązuje w niej wewnętrzny regulamin, do którego także powinniśmy się stosować, by połączyć dwa mieszkania.

Uzyskanie pozwolenia na budowę

Zgodnie z art. 3 pkt. 7a ustawy Prawo budowlane przebudowa to wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji. Nie ulega wątpliwości, że połączenie dwóch lokali mieszkalnych mieści się w zakresie znaczeniowym pojęcia przebudowa. Zasadą jest, że roboty budowlane wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, tak jest także w tym wypadku.

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę składamy do właściwego starostwa powiatowego lub – w przypadku miast na prawach powiatu – do właściwego urzędu miasta. Do wniosku powinniśmy dołączyć cztery egzemplarze projektu budowlanego, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz inne dokumenty, których zażąda właściwy organ administracji. Po pozytywnym rozpatrzeniu naszej sprawy otrzymamy pozwolenie na budowę.

Zgłoszenie robót do organu nadzoru

Mimo, że trzymamy już w dłoni pozwolenie na budowę, nie możemy jeszcze rozpocząć prac. Konieczne jest wcześniejsze zawiadomienie o robotach Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wyżej wymieniony organ musimy zawiadomić o planowanym terminie rozpoczęcia robót. Do zawiadomienia należy dołączyć: oświadczenie kierownika budowy, stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową, w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi oraz inne informacje związane z budową.

Budujemy!

Wszystkie formalności mamy już za sobą. Znajdujemy odpowiednią ekipę i przystępujemy do robót. Pamiętajmy jednak, że powinniśmy dokładnie zapoznać się z treścią umowy o roboty budowlane, a jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości skonsultować się z prawnikiem. Wskazówki na co uważać zawierając umowę o roboty budowlane znajdą Państwo w jednym z następnych artykułów.

Porządkujemy stan prawny mieszkania

Zakończyliśmy przebudowę. Mieszkanie fizycznie stanowi już jedną całość. W księgach wieczystych nadal widnieją jednak dwa odrębne lokale. Powinniśmy więc uporządkować stan prawny naszej nieruchomości. Po pierwsze musimy uzyskać z właściwego starostwa zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego. Do wniosku dołączamy rzut kondygnacji budynku z zaznaczonym naszym lokalem. Zaświadczenie kosztuje 17 złotych.

Z zaświadczeniem udajemy się do notariusza, który w formie aktu notarialnego znosi dwa odrębne prawa własności nieruchomości, a tworzy jedno nowe. Należy wspomnieć, że ograniczone prawa rzeczowe obciążające którąkolwiek z połączonych nieruchomości będą obciążały całą nieruchomość utworzoną przez połączenie. Tak więc hipoteka obciążająca jedno z połączonych mieszkań, obciąży całe mieszkanie nowopowstałe.

Odpowiednie wnioski do sądu wieczystoksięgowego złoży za nas notariusz.