Sezon grzewczy za chwilę rozpocznie się na dobre. Razem z niższą temperaturą powróci również dobrze wszystkim znany temat smogu. Podczas ostatnich ciepłych miesięcy mogliśmy o nim zapomnieć, jednak najważniejsze, że nie zapomnieli o nim autorzy programu antysmogowego, który ma być początkiem zapowiadanej na najbliższą dekadę walki o czyste powietrze.

Jeden z głównych elementów programu antysmogowego to program wsparcia termomodernizacji i remontów. Realizuje się go m.in. na podstawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Akt ten opisuje warunki, jakie należy spełnić, aby móc uzyskać wsparcie finansowe realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych oraz remontowych.

Po pierwsze: termomodernizacja

Ustawa wyjaśnia, czym są przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Ich przedmiotem są m.in. ulepszenia, w wyniku których następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną do ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej. Są to także modyfikacje zmniejszające zapotrzebowanie na energię do ogrzewania budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania i budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych. Natomiast przedsięwzięcia remontowe to w uproszczeniu przedsięwzięcia związane z termomodernizacją, których przedmiotem jest remont, przebudowa lub wyposażenie w instalacje i urządzenia budynków wielorodzinnych.

Termomodernizacja ma zatem służyć zaoszczędzeniu energii zużywanej na ogrzewanie pomieszczeń, ale również podniesieniu wartości nieruchomości. Jedno i drugie z pewnością będzie mieć niemały wpływ na powodzenie ewentualnej transakcji sprzedaży nieruchomości, czy też wyłącznie znalezienia najemcy. Oczywiście nie należy zapomnieć, że skoro omawiamy to zagadnienie w ramach programu antysmogowego, to efektem ubocznym będzie również lepsza jakość powietrza, którą uzyskamy, jeżeli będziemy ogrzewać dom w sposób bardziej efektywny.

Aby móc zaplanować skalę oraz potencjalną efektywność termomodernizacji, należy rozpocząć od przeprowadzenia tak zwanego audytu energetycznego budynku. W ten sposób dowiemy się, które konkretnie części budynku wymagają docieplenia, gdzie natomiast wystarczającym działaniem będzie przeprowadzenie prac uszczelniających.

Premię poproszę

Wsparcie finansowe jest udzielane w drodze tzw. premii termomodernizacyjnej lub premii remontowej, która stanowi spłatę części kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia. Spłata jest dokonywana ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów obsługiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zasilanego ze środków budżetu państwa. Jest ona skierowana do inwestorów, którzy podjęli się realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Premię przyznaje Bank Gospodarstwa Krajowego i przysługuje ona tylko w sytuacji, gdy inwestor zaciągnął kredyt na termomodernizację. BGK rozpatruje wnioski o premie według kolejności, w jakiej do niego wpłynęły. Premia jest zatem finansowaną ze środków budżetowych spłatą części kredytu (w wysokości 20%).

Premia termomodernizacyjna przysługuje właścicielom lub zarządcom budynku mieszkalnego lub budynku zbiorowego zamieszkania. Zaliczają się zatem zarówno właściciele domów jednorodzinnych, jak i wspólnoty lub spółdzielnie mieszkaniowe. W przeciwieństwie do premii remontowej, którą dedykuje się właścicielom budynków wielorodzinnych.

Z pozwoleniem czy bez?

Planując inwestycję, należy również zwrócić uwagę, jak przedstawiają się wymogi prawa m.in. w zakresie robót budowlanych polegających na docieplaniu budynków. Obecnie pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na dociepleniu budynków o wysokości do 25 m. Niemniej docieplenie budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m wymaga zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Niedokonanie zgłoszenia będzie równoznaczne z samowolą budowlaną, zatem przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie wyczerpać niezbędną procedurę administracyjną. Trzeba również pamiętać, że zgłoszenia wymagają także niektóre prace remontowe.

Tylko Czyste Powietrze!

Na tym jednak program antysmogowy się nie kończy. Środki budżetowe, które na przestrzeni najbliższych lat będą przeznaczone na walkę o czyste powietrze, są imponujące – przekraczają kwotę 100 mld złotych.

Kwota ta będzie rozdysponowywana m.in. w ramach rządowego programu Czyste Powietrze, który jest obecnie wdrażany przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska. Główne założenie programu to udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji lub pożyczki. Można je uzyskać na wymianę starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizację domów jednorodzinnych. Wnioski są już przyjmowane, a przewidywane zakończenie obowiązywania programu nastąpi w 2029 roku.

Zarówno obowiązujące przepisy prawa, jak i priorytetowy program rządowy zachęcają do proekologicznego działania, które wyraźnie się opłaca.