Wymiana okien jest przedsięwzięciem, które może pochłonąć sporo czasu oraz pieniędzy. Warto zadbać, aby przebiegło ono w zgodzie z obowiązującymi przepisami, a także abyśmy byli zadowoleni ze współpracy z ekipą remontową, która wykona remont.

Czy potrzebne jest mi pozwolenie?

Prawo budowlane przewiduje obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę
w przypadku zamiaru przeprowadzenia robót budowlanych. Według ustawy roboty budowlane to: budowa, przebudowa, montaż, remont lub rozbiórka obiektu budowlanego. Z kolei za remont należy uważać wykonywanie robót w istniejącym obiekcie budowlanym, polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji. Dopuszcza się przy tym stosowanie innych wyrobów budowlanych, niż użyto w stanie pierwotnym. Wymiana okien niełącząca się ze zmianą wymiarów okien jest uważana przez organy nadzoru budowlanego za bieżącą konserwację. Wniosek jest więc jasny: możemy przystępować do wymiany okien bez załatwiania żadnych pozwoleń.

Inaczej rzecz ma się w razie remontu, który obejmuje zmianę wymiarów okien. Takie przedsięwzięcie wiąże się z ingerencją w konstrukcję budynku, a więc w rozumieniu prawa budowlanego jest kwalifikowane jako przebudowa, do której wymagane jest pozwolenie na budowę.

Podpisz dobrą umowę z wykonawcą

Przed wyborem ekipy remontowej, sprawdź opinie na jej temat. Kiedy dokonasz już wyboru, skonstruuj umowę korzystną dla obu stron. Pamiętaj, że zgodnie z polskim prawem cywilnym umowa o roboty budowlane może być zawarta w dowolnej formie, także ustnej. Dla celów dowodowych warto jednak zachować ustalenia na piśmie. W przypadku zawarcia umowy w innej postaci zeznania świadków lub przesłuchanie stron na fakt dokonania czynności mogą być niewystarczające. Nie będzie to jednak dotyczyć sytuacji, w której jako konsument zawieramy umowę z przedsiębiorcą.

Należy jednoznacznie stwierdzić, że warto zawrzeć umowę o roboty budowlane w formie pisemnej. Po pierwsze zmotywuje to wykonawcę do dokładnego przestrzegania jej postanowień, a po drugie ułatwi dochodzenie własnych praw w wypadku ewentualnego procesu.

Zadbaj, aby w umowie dokładnie oznaczyć jej strony: jeśli wykonawca jest osobą fizyczną, powinien wskazać swój PESEL, jeśli to spółka prawa handlowego – podaje się numer KRS.
W sposób dokładny opisz w umowie zakres prac, rodzaj okien, jakie mają zostać wstawione oraz termin zakończenia robót. Jeśli obawiasz się, że wykonawca może nie zakończyć prac w terminie, zastrzeż karę umowną na wypadek opóźnienia wykonawcy.

Zgodnie z art. 483 § 1 kodeksu cywilnego w umowie można zastrzec, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Do najprostszych, a zarazem najskuteczniejszych sposobów zastrzegania kary umownej przy robotach budowlanych należy zastrzeżenie kary umownej w określonej wysokości za każdy dzień (tydzień) opóźnienia wykonawcy z oddaniem przedmiotu robót. Karę umowną zastrzec można w dowolnej wysokości, należy jednak pamiętać, że w razie gdy Sąd uzna, iż jest rażąco wygórowana, odpowiednio ją obniży.

Z praktyki wynika, że zastrzeżenie kary umownej zwiększa prawdopodobieństwo ukończenia prac remontowych w terminie.

Co w przypadku, gdy jesteśmy niezadowoleni z jakości robót?

Zgodnie z art. 656 § 1 kodeksu cywilnego stosuje się przepisy umowy o dzieło do: opóźnienia wykonawcy z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu, wykonywania robót przez wykonawcę w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również wobec uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu.

Do odpowiedzialności za wady dzieła stosuje się przepisy o rękojmi przy sprzedaży. Odpowiedzialność przyjmującego zamówienie jest jednak wyłączona, jeżeli wada dzieła powstała z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez zamawiającego.

Tak więc w przypadku, gdy okna po ich wstawieniu:

  • nie mają właściwości, które powinny mieć ze względu na cel oznaczony w umowie, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
  • nie mają właściwości, o których istnieniu wykonawca zapewnił kupującego,
  • nie nadają się do celu, o którym inwestor poinformował wykonawcę przy zawarciu umowy, a wykonawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
  • zostały wydane inwestorowi w stanie niezupełnym,

przysługuje nam szereg uprawnień. Należy do nich złożenie oświadczenia o obniżeniu wynagrodzenia wykonawcy, a także odstąpienie od umowy oraz żądanie usunięcia wady, czyli dokonania niezbędnych poprawek.