Regulamin


I. Definicje

Regulamin portalu otico.pl zawiera pojęcia i sformułowania, które należy rozumieć w następujący sposób:

 1. Portal – serwis internetowy pod adresem otico.pl wraz z zakładkami i podstronami.
 2. Właściciel Portalu – właścicielem portalu oraz znaków towarowych i treści autorskich na stronach portalu jest firma GLP Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślężna 146-148 bud.2, wpisana przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000701311, Regon 368603242, NIP 8992831411.
 3. Ogłoszenie – informacje, materiały fotograficzne i multimedialne związane z oferowaną na sprzedaż lub wynajem nieruchomością.
 4. Użytkownik – osoba korzystająca z Portalu otico.pl, która nie dokonała procesu rejestracji w Portalu.
 5. Użytkownik zarejestrowany – osoba korzystająca z Portalu otico.pl, która przeszła proces rejestracji w Portalu otico.pl, zostało jej założone konto w Portalu oraz otrzymała hasło do logowania. Użytkownikiem zarejestrowanym może być zarówno osoba indywidualna (Użytkownik indywidualny), agencja nieruchomości, agent nieruchomości, deweloper jak i instytucja. W przypadku firm i instytucji musi zostać określona osoba zakładająca konto w Portalu otico.pl oraz osoba reprezentująca Użytkownika zarejestrowanego w kontaktach z Portalem.
 6. Agent zarejestrowany – przedstawiciel/pracownik Agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami posiadający konto użytkownika w Portalu.
 7. Agent Współpracujący – Agent wskazany przez Agenta zarejestrowanego jako osoba z nim współpracująca w procesie pozyskiwania klientów i realizacji transakcji.
 8. Konto użytkownika – zapis informacji dotyczących użytkownika, jego danych osobowych i kontaktowych wraz z zestawieniem oferowanych przez niego nieruchomości do sprzedaży lub wynajmu. Na Koncie użytkownika dostępne są informacje o aktualnej ofercie nieruchomości i historia zakończonych ofert. W ramach Konta użytkownika dostępny jest panel administracyjny, gdzie Użytkownik zarejestrowany może aktualizować swoje dane, jak i dane nieruchomości, które ma w swojej ofercie.
 9. Administrator – osoba wyznaczona przez Właściciela portalu do zarządzania nim.
 10. Narzędzia promowania – zestaw narzędzi promowania ofert w ramach Portalu i usługach oferowanych poza Portalem.
 11. Pakiet Silver – pakiet promocyjny przysługujący Użytkownikowi zarejestrowanemu, który wykupił tę usługę na określony czas. W ramach Pakietu Użytkownik zarejestrowany otrzymuje możliwość prezentacji na swoim profilu informacji określonych w punkcie VII.3. Regulaminu oraz określoną w Cenniku ilość punktów do wykorzystania na dostępne w Portalu narzędzia promocyjne.
 12. Pakiet Gold – pakiet promocyjny przysługujący Użytkownikowi zarejestrowanemu, który wykupił tę usługę na określony czas. W ramach Pakietu Użytkownik zarejestrowany otrzymuje możliwość prezentacji na swoim profilu informacji określonych w punkcie VII.4. Regulaminu oraz określoną w Cenniku ilość punktów do wykorzystania na dostępne w Portalu narzędzia promocyjne.
 13. Agent Premium – pakiet promocyjny dla agentów nieruchomości oferujących na Portalu swoje usługi w zakresie reprezentacji klienta kupującego w stosunku do oferenta danej nieruchomości zgodnie z opisem zawartym w punkcie VII.5. Regulaminu.
 14. Cennik – wykaz cen za oferowane pakiety i usługi w ramach Portalu. Cennik dostępny jest pod adresem www.otico.pl/cennik.
 15. Punkty promocyjne zakupione przez Użytkownika – punkty wykorzystywane do prowadzenia działań promocyjnych w ramach Portalu oraz korzystania z usług oferowanych poza serwisem, które Użytkownik może zakupić w panelu „płatności” i wykorzystać do promowania zamieszczanych przez siebie ogłoszeń w Portalu i/lub wykorzystać do wykupienia usług oferowanych poza Portalem (Facebook i Google Adwards).
 16. Punkty promocyjne otrzymane od Portalu (Punkty Bonusowe) - punkty wykorzystywane do prowadzenia działań promocyjnych w ramach Portalu, które Użytkownik może otrzymać w ramach promocji organizowanych przez Portal.
 17. Ogłoszenie – informacje umieszczone w Portalu przez Użytkownika zarejestrowanego w celu ich prezentacji.
 18. Ogłoszenie zwykłe – ogłoszenie znajdujące się na liście wyszukiwania Portalu, w stosunku do którego nie podjęto działań promocyjnych dostępnych w Portalu.
 19. Ogłoszenie promowane – ogłoszenie, dla którego Użytkownik zarejestrowany wykupił jeden ze sposobów promowania dostępnych na Portalu.
 20. Ogłoszenie archiwalne – ogłoszenie, którego czas emisji upłynął.
 21. Developer – Użytkownik zarejestrowany oferujący nieruchomości na rynku pierwotnym, których budowa, sprzedaż lub wynajem stanowią przedmiot jego działalności.
 22. Inwestycja – nieruchomość lub zespół nieruchomości oferowanych przez Developera na rynku pierwotnym.
 23. Konsument – osoba fizyczna, której definicja zawarta jest w art.221 Kodeksu cywilnego.
 24. Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 25. Hasło - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Portalu, których wprowadzenie jest niezbędne dla zalogowania się do Konta Użytkownika w Portalu.
 26. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 ustawy Kodeks cywilny Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami), prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 27. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
 28. Rejestracja - czynność dokonana w sposób określony w Regulaminie, wymagana dla korzystania przez Użytkownika zarejestrowanego z Portalu.
 29. Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające Użytkownikowi lub Właścicielowi Portalu przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 30. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z ustawą o dniach wolnych od pracy z dnia 18 stycznia 1951 r. (Dz.U. Nr 4 poz. 28 z późniejszymi zmianami);
II. Kontakt z Portalem
 1. Adres Właściciela Portalu: GLP Sp. z o.o. Sp.k., ul.Ślężna 146-148, 53-111 Wrocław.
 2. Adres e-mail Właściciela Portalu: biuro@otico.pl
 3. Użytkownik Portalu może porozumiewać się ze Właścicielem Portalu za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.
III. Postanowienia ogólne
 1. Postanowienia odsyłające zamieszczone w Regulaminie bez wskazania aktu prawnego lub innego regulaminu, cennika lub umowy, odsyłają do odpowiedniego postanowienia Regulaminu.
 2. Wszelkie prawa do Portalu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Portalu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Portalu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Portalu w celach prezentacji nieruchomości, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Właściciela Portalu, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Właściciela Portalu wyrażoną na piśmie.
 3. Właściciel Portalu dołoży wszelkich starań, aby korzystanie z Portalu było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
 4. Właściciel Portalu stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników z Portalu, zapisywane są przez serwer Właściciela Portalu na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Portalu na urządzeniach końcowych Użytkowników. W celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Zakazane jest zamieszczanie w Portalu przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkowników Portalu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Właściciela Portalu, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 6. Właściciel Portalu oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Właściciel Portalu nigdy nie zwraca się do Użytkownika Portalu z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Portalu w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes oraz dobra osobiste Właściciela Portalu.
 8. Właściciel Portalu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Portalu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Portalu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
IV. Rejestracja
 1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik Portalu obowiązany jest dokonać Rejestracji.
 2. Rejestracja jest nieodpłatna.
 3. Rejestracja jest konieczna do zamieszczenia ogłoszenia w Portalu.
 4. Rejestracja nie jest konieczna dla użytkowników przeglądających oferty zamieszczonych Ogłoszeń.
 5. W celu Rejestracji Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Właściciela Portalu na Stronie Internetowej Portalu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Właściciela Portalu poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym.
 6. Podczas Rejestracji Użytkownik ustala indywidualne Hasło.
 7. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 8. W trakcie Rejestracji Użytkownik może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich Danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Właściciel Portalu wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Użytkowników, a także o znanych Właścicielowi Portalu lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
 9. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego Danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia z Właścicielem Portalu umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Użytkownika. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Właścicielowi Portalu stosownego oświadczenia Użytkownika.
 10. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Właściciela Portalu. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
 11. W przypadku, gdy Użytkownik jest Konsumentem rozpoczęcie wykonywania przez Właściciela Portalu usług, o których mowa w punkcie 10. powyżej rozpoczyna się po upływie 14 dni, od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, czyli po upływie terminu, w którym Konsument uprawniony jest do odstąpienia od umowy, chyba że Konsument złoży oświadczenie, w którym wskaże na chęć rozpoczęcia realizowania umowy przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.
 12. W przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych do dokonywania wszelkich czynności w serwisie uprawnione są wyłącznie osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu lub posiadające ważne umocowanie do działania w ich imieniu.
V. Korzystanie z Portalu
 1. Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy Właścicielem Portalu a Użytkownikami, a w szczególności :
  1. Sposób korzystania z Portalu przez Użytkowników,
  2. Zasady umieszczania i prezentacji ogłoszeń o sprzedaży i wynajmie nieruchomości wraz z określeniem czasu i sposobu ich prezentacji w zależności od wybranych opcji i opłat za wybrane opcje,
  3. Zasady tworzenia Kont użytkowników zarejestrowanych zarówno indywidualnych jak i agencji nieruchomości, deweloperów i klientów instytucjonalnych,
  4. Zasady nabywania jak i korzystania z pakietów abonamentowych i promocyjnych, pakiet Silver i pakiet Gold,
  5. Zasady przystąpienia i korzystania z funkcjonalności w ramach pakietu Agent Premium,
  6. Zasady korzystania z narzędzi promowania Użytkowników i ich ofert w Internecie.
 2. Korzystanie z Portalu zarówno przez Użytkownika, jak i Użytkownika Zarejestrowanego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Zamieszczenie ogłoszenia na Portalu wiąże się z koniecznością podania danych osobowych, danych rejestrowych, danych kontaktowych niezbędnych do rejestracji, która jest jednoznaczna z zawarciem umowy z Właścicielem Portalu.
 4. Umieszczenie na portalu pierwszego jak i kolejnych ogłoszeń jest jednocześnie zawarciem umowy na warunkach określonych w Regulaminie, jak i ofercie cenowej dostępnej na Portalu i w Panelu administracyjnym konta Użytkownika zarejestrowanego. Możliwe jest wcześniejsze zakończenie przez Użytkownika zarejestrowanego prezentacji danego ogłoszenia, co jest jednoznaczne z zakończeniem umowy dotyczącej tego ogłoszenia. Wcześniejsze zakończenie emisji ogłoszenia nie niesie za sobą skutków zmniejszenia odpłatności związanej z emisją i promocją danego ogłoszenia poniesionej przed rozpoczęciem emisji danego ogłoszenia.
 5. Użytkownik zarejestrowany umieszczając swoje ogłoszenie wyraża zgodę, aby w wynikach wyszukiwania ogłoszeń na Portalu jego ogłoszenie było prezentowane jednocześnie z wynikami innych Użytkowników zarejestrowanych, o ile dotyczy tej samej nieruchomości.
 6. Do prawidłowego korzystania z Portalu niezbędny jest komputer lub inne urządzenie mobilne, posiadające przeglądarkę internetową i połączenie z Internetem.
 7. Do prawidłowego korzystania z Portalu wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
VI. Zamieszczanie ogłoszeń
 1. Warunkiem zamieszczenia ogłoszenia w Portalu jest dokonanie rejestracji w Portalu lub posiadanie już Konta Użytkownika
 2. Zamieszczenie przez Użytkownika jakichkolwiek treści w Portalu jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.
 3. Z chwilą zamieszczenia jakichkolwiek treści w Portalu, w szczególności zdjęć i filmów, Użytkownik wyraża zgodę na bezterminowe, nieodpłatne korzystanie z tych treści przez Właściciela Portalu w zakresie:
  1. Utrwalania, zwielokrotniania i udostępniania w Internecie, sieciach informatycznych i teleinformatycznych, w sposób umożliwiający użytkownikom sieci swobodny dostęp do treści, w wybrany przez siebie sposób, w wybranym przez siebie miejscu i czasie,
  2. Dokonywania opracowań treści
 4. Umieszczenie treści w Portalu przez Użytkownika poczytuje się za złożenie przez Użytkownika oświadczenia, że zamieszczone przez niego treści nie naruszają przepisów prawa, żadnych praw osób trzecich i ich dóbr osobistych, a Użytkownik posiada wszelkie uprawnienia i zgody na zamieszczenie danej treści w Portalu.
 5. Warunkiem umieszczenia przez Użytkownika zarejestrowanego ogłoszenia jest zamieszczenie w formularzu dodawania ogłoszenia przynajmniej 1 zdjęcia oraz numeru budynku lub danych geograficznych położenia obiektu. Numer budynku nie będzie widoczny w ogłoszeniu. Dotyczy to również ogłoszeń eksportowanych na serwery Portalu przy pomocy oprogramowania CRM używanego przez Agentów, Biura Nieruchomości i Deweloperów.
 6. Treść ogłoszenia, parametry nieruchomości, jej opis, dołączone zdjęcia i multimedia powinny być aktualne i jednoznacznie wskazywać na cel zamieszczenia ogłoszenia związany ze sprzedażą lub najmem nieruchomości.
 7. Niedozwolone jest umieszczanie na zdjęciach i grafikach adresów e-mail, adresów stron internetowych, telefonów, czy innych danych kontaktowych Użytkownika, poza jednym znakiem firmowym Użytkownika zarejestrowanego w formie znaku wodnego.
 8. Niedozwolone jest umieszczanie w treści ogłoszeń czy zdjęć, znaków firmowych, reklam i opisów nie związanych z prezentowaną nieruchomością, jak również wykorzystywanie treści i materiałów z naruszeniem prawa, praw osób trzecich, zasad dobrych obyczajów oraz postanowień Regulaminu.
 9. Niedozwolone jest umieszczanie w treści ogłoszeń, czy zdjęć treści zabronionych przez prawo, obraźliwych i wulgarnych.
 10. Jeśli w/w niedozwolone treści lub materiały zostaną zamieszczone w treści ogłoszeń czy zdjęć, Użytkownik zarejestrowany, który zamieścił takie treści zobowiązuje się do bezzwłocznego ich usunięcia z Portalu. W przeciwnym razie emisja ogłoszenia zostanie zablokowana, a działania promocyjne dotyczące tego ogłoszenia zostaną wstrzymane bez możliwości zwrotu kosztów poniesionych przez Użytkownika w związku z tym ogłoszeniem.
 11. Za zamieszczanie niedozwolonych treści i materiałów, w szczególności określonych w punkcie 9 powyżej, Portal nie ponosi odpowiedzialności.
 12. Zabrania się publikowania przez Agenta zarejestrowanego ogłoszenia danej nieruchomości więcej niż 1 raz w tym samym czasie. Zduplikowane ogłoszenie będzie usuwane z Portalu przez Administratora.
 13. Użytkownik zobowiązuje się dokonać rzetelnego, zgodnego ze stanem faktycznym opisu prezentowanej nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem istotnych parametrów nieruchomości, jak również dokładnej lokalizacji tej nieruchomości.
 14. W razie zamieszczenia przez Użytkownika w Portalu treści niezgodnych z Regulaminem, Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo odmowy publikacji lub jej wstrzymania, usuwania treści oraz zdjęć z Portalu, żądania dokonywania zmian w opublikowanym ogłoszeniu.
 15. Użytkownik zarejestrowany, w celu dodania ogłoszenia, uzupełnia formularz dodawania ogłoszenia o wszystkie istotne parametry, opisy, zdjęcia, multimedia, dokładną lokalizację oraz określa sposób i czas promowania ogłoszenia.
 16. W celu poprawnej prezentacji ogłoszeń wymagane jest podanie dokładnego adresu (miasto, ulica, nr domu) lub danych geograficznych. Dokładny adres prezentowanej nieruchomości nie będzie emitowany na Portalu, a jedynie będzie służył poprawnej prezentacji oferty.
 17. Umieszczenie ogłoszenia przez Użytkownika zarejestrowanego, nie będącego agencją nieruchomości, deweloperem czy instytucją dokonującą publikacji ogłoszeń w ramach abonamentu (Użytkownik indywidualny), skutkuje publikacją ogłoszenia w serwisie po jego zatwierdzeniu przez Użytkownika zarejestrowanego.
 18. Użytkownik indywidualny umieszcza ogłoszenia bezpłatnie.
 19. Ogłoszenie Użytkownika indywidualnego emitowane jest przez 30 dni. Po tym terminie Użytkownik indywidualny może je przedłużyć o kolejne 30 dni.
 20. Dane kontaktowe Użytkownika indywidualnego, który zamieścił ogłoszenie w Portalu, będą dostępne wyłącznie dla agentów oraz agencji nieruchomości zarejestrowanych w Portalu, a innym osobom zostaną udostępnione wyłącznie po wykupieniu dostępu do w/w danych, na zasadach określonych w Cenniku, na co Użytkownik indywidualny, publikując ogłoszenie, wyraża zgodę.
 21. Po dokonaniu płatności przy pomocy kanału sms lub płatności on-line dane Użytkownika indywidualnego zamieszczającego ogłoszenie stają się automatycznie widoczne dla Użytkownika, który dokonał płatności. Za dokonanie płatności uważa się, w zależności od wybranego sposobu płatności, otrzymanie przez Portal od operatora płatności informacji o dokonanej płatności lub wpływ środków na rachunek bankowy wskazany w procesie płatności.
 22. Zatwierdzenie ogłoszenia przez Użytkownika Portalu do emisji oraz dokonanie przez niego płatności jest jednoznaczne z przyjęciem przez Użytkownika Portalu oferty Właściciela Portalu i zawarciem umowy na warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie i zatwierdzonym formularzu dodania ogłoszenia.
 23. W czasie emisji ogłoszenia, Użytkownik zarejestrowany, przy pomocy panelu administracyjnego, może dokonać modyfikacji treści ogłoszenia, jak i zakresu jego promowania zgodnie z dostępnymi i opłaconymi w serwisie narzędziami.
 24. Każdorazowa zmiana parametrów emisji ogłoszenia jak i usług dodatkowych zatwierdzonych w panelu administracyjnym Użytkownika zarejestrowanego jest jednoznaczna z przyjęciem przez Użytkownika zmienionych warunków umowy i ze zmianą umowy zawartej z Właścicielem Portalu na warunkach zgodnych z zatwierdzonym formularzem dodawania ogłoszenia.
 25. Użytkownik, o którym mowa w punkcie VII.3. Regulaminu, może w procesie edycji ogłoszenia wybrać Narzędzia promowania. W takim przypadku publikacja jego ogłoszenia rozpocznie się z chwilą zakończenia procesu płatności. W ogłoszeniach promowanych zamieszczanych przez Użytkowników indywidualnych widoczny jest dla wszystkich użytkowników telefon i adres e-mail właściciela nieruchomości lub jego pełnomocnika.
 26. Użytkownikowi indywidualnemu, będącemu Konsumentem, który wykupił promowanie swojego ogłoszenia, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od zatwierdzenia ogłoszenia do emisji i dokonania płatności. W takim wypadku wykonywanie usługi nastąpi po upływie 14 dni od dnia wykupienia usługi, chyba, że Użytkownik wyrazi zgodę na wcześniejsze uruchomienie usługi.
 27. Agent zarejestrowany może oznaczyć Agenta z innej zarejestrowanej agencji nieruchomości jako Agenta współpracującego. Jeśli Agent zarejestrowany otrzyma 3 oznaczenia jako Agent współpracujący, wtedy informacja o tym, że Agent jest Agentem współpracującym z innymi Agentami pojawia się wśród informacji zawartych w opisie Agenta widocznym na Portalu.
VII. Promowanie ogłoszeń
 1. Promocja na stronie głównej Portalu

  Każdy Użytkownik Portalu (agent, deweloper, Użytkownik indywidualny) zamieszczający ogłoszenia w kategorii „Rynek pierwotny – Deweloperzy”, „Mieszkania na sprzedaż”, „Domy na sprzedaż”, „Mieszkanie do wynajęcia”, „Dom do wynajęcia” może skorzystać z promocji swojego ogłoszenia na stronie głównej Portalu, w kategorii danego typu Użytkownika, zgodnie z typem zamieszczonego ogłoszenia. Czas promowania i cenę określa Cennik. W przypadku większej ilości ogłoszeń promowanych w danej kategorii, na danym obszarze (terenie), pierwsze 4 ogłoszenia będą pojawiały się na stronie głównej w sposób losowy. Po rozwinięciu zakładki „wszystkie” widoczne będą wszystkie ogłoszenia promowane w danej kategorii, dla danego typu ogłoszeniodawcy (deweloper, agent, Uzytkownik indywidualny).
 2. Promocja na liście ogłoszeń

  Każdy Użytkownik Portalu (agent, deweloper, Użytkownik indywidualny) zamieszczający ogłoszenia w każdej kategorii może promować swoje ogłoszenia na liście wyszukiwania ogłoszeń. Ogłoszenia prezentowane są na pierwszych 6 polach na górze listy ogłoszeń zgodnie z lokalizacją, typem ogłoszenia i rodzajem transakcji. W przypadku większej ilości ogłoszeń promowanych przez Użytkownika Portalu w danej kategorii, na danym obszarze ogłoszeń, ogłoszenia będą pojawiały się na liście w sposób losowy. Czas promowania i cenę ogłoszeń określa Cennik.
 3. Pakiet promocyjny Agent Silver

  Pakiet promocyjny Agent Silver skierowany jest do agentów nieruchomości i obejmuje poza wizytówką agenta możliwość uzupełnienia swojego profilu o opis, określenia specjalizacji, rejonu działania oraz ma możliwość otrzymywania ocen i opinii od Użytkowników zarejestrowanych. W ramach tego pakietu agent otrzymuje również pakiet punktów promocyjnych do wykorzystania na narzędzia promocyjne w serwisie. Ilość punktów promocyjnych w ramach pakietu Silver określa Cennik. Prezentacja rozszerzonego profilu trwa 30 dni od dnia aktywowania tego pakietu. Czas promowania ogłoszeń i cenę pakietu określa Cennik.
 4. Pakiet promocyjny Agent Gold

  Pakiet promocyjny Agent Gold skierowany jest do agentów nieruchomości i obejmuje pełny profil agenta z możliwością uzupełnienia swojego profilu o opis, określenia specjalizacji, obszar działania, wykaz sprzedanych nieruchomości, opis świadczonych usług dodatkowych, możliwość promocji swoich ofert w ramach kampanii w mediach społecznościowych, film promocyjny. W ramach tego pakietu agent otrzymuje również pakiet punktów promocyjnych do wykorzystania na narzędzia promocyjne w serwisie. Ilość punktów promocyjnych w ramach pakietu Gold określa Cennik. Prezentacja rozszerzonego profilu trwa 30 dni od dnia aktywowania tego pakietu. Czas promowania ogłoszeń i cenę pakietu określa Cennik.
 5. Pakiet Agent Premium

  Agent Premium to usługa polegająca na promowaniu się agenta nieruchomości na danym terenie, wg wybranych przez agenta ulic w danej miejscowości. Dane i profil Agenta Premium pojawiają się wraz z danymi Agenta zarejestrowanego oferującego daną nieruchomość (posiadającego umowę pośrednictwa z właścicielem nieruchomości) na ulicy, na której promuje się Agent Premium. Promowanie agentów w ramach pakietu Agent Premium skierowane jest do klientów poszukujących nieruchomości w konkretnej lokalizacji i jest ofertą współpracy z Agentem Premium jako przedstawicielem kupującego/najemcy, przy czym nie ogranicza praw Agenta oferującego daną nieruchomość do występowania jako strona transakcji dla tej nieruchomości. Jeśli Agent oferujący daną nieruchomość ma jednocześnie wykupioną promocję Agent Premium na danej ulicy, to w ramach jego ogłoszenia nie pojawią się inni Agenci Premium. Czas trwania promocji na danej ulicy wynosi 30 dni od momentu aktywowania promocji dla danej ulicy. Ceny wyliczane są podczas konfiguracji promocji i zależą od wybranych ulic.
 6. Promocja ogłoszeń w mediach społecznościowych i Google Adwors

  Agenci, Deweloperzy i Użytkownicy indywidualni mogą w ramach posiadanych na swoim koncie punktów promocyjnych prowadzić kampanie promocyjne na Facebook, czy Google Adwords. Koszt danej kampanii jest wyliczany wg ustalonych podczas planowania kampanii przez Użytkownika parametrów tej kampanii i prezentowany na bieżąco dla danych parametrów. Kampanie na Facebook oraz Google Adwords mogą być realizowane tylko z punktów promocyjnych zakupionych przez Użytkownika. Kampanii tych nie można realizować z punktów otrzymanych od Portalu na pozostałe działania promocyjne w ramach Portalu.
 7. Promocja ofert na blogu

  Użytkownicy Portalu mają możliwość promowania swoich ogłoszeń przy artykułach na blogu. Czas trwania promocji i cenę określa Cennik.
 8. System oceny Agenta

  Agenci zarejestrowani mogą być oceniani oraz mogą być im wystawiane opinie przez Użytkowników zarejestrowanych w serwisie. Zamieszczenie przez Użytkownika oceny jest jednoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przekazanie jego danych kontaktowych Agentowi, którego ocenił, na zasadach określonych w zdaniu kolejnym. Jeśli ocena wystawiona przez Użytkownika jest niższa niż 50% maksymalnej oceny, to informacja ta przesyłana jest do Agenta, który otrzymał taką ocenę wraz z danymi kontaktowymi osoby wystawiającej ocenę. Publikacja tej oceny jest przesunięta o 14 dni. Osoba wystawiająca ocenę ma możliwość jej zmiany. Jeśli nie dokona zmiany w ciągu 14 dni od jej wystawienia, to opinia taka jest publikowana w Portalu i brana jest do wyliczenia średniej oceny Agenta. Użytkownik zarejestrowany ma możliwość oceny Agenta nie częściej jak raz na 3 miesiące.
 9. System oceny Dewelopera i inwestycji

  Deweloperzy zarejestrowani mogą być oceniani oraz mogą być im wystawiane opinie przez Użytkowników zarejestrowanych w serwisie. Zamieszczenie przez Użytkownika oceny jest jednoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przekazanie jego danych kontaktowych Deweloperowi, którego ocenił, na zasadach określonych w zdaniu kolejnym. Jeśli ocena wystawiona przez Użytkownika jest niższa niż 50% maksymalnej oceny, to informacja ta przesyłana jest do Dewelopera, który otrzymał taką ocenę wraz z danymi kontaktowymi osoby wystawiającej ocenę. Publikacja tej oceny jest przesunięta o 14 dni. Osoba wystawiająca ocenę ma możliwość jej zmiany. Jeśli nie dokona zmiany w ciągu 14 dni od jej wystawienia, to opinia taka jest publikowana w Portalu i brana jest do wyliczenia średniej oceny Dewelopera. Użytkownik zalogowany ma możliwość oceny Agenta nie częściej jak raz na 3 miesiące.
  Użytkownik zarejestrowany ma możliwość oceny inwestycji Dewelopera, która jest publikowana w Portalu. Zamieszczenie przez Użytkownika oceny jest jednoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przekazanie jego danych kontaktowych Deweloperowi, którego ocenił, na zasadach określonych w zdaniu kolejnym. Jeśli ocena jest wystawiona przez Użytkownika jest niższa niż 50% maksymalnej oceny, to informacja ta przesyłana jest do Dewelopera, którego inwestycja otrzymała taką ocenę wraz z danymi kontaktowymi osoby wystawiającej ocenę. Publikacja tej oceny jest przesunięta o 14 dni. Osoba wystawiająca ocenę ma możliwość jej zmiany. Jeśli nie dokona zmiany w ciągu 14 dni od jej wystawienia, to opinia taka jest publikowana w Portalu i brana jest do wyliczenia średniej oceny inwestycji Dewelopera. Użytkownik zalogowany ma możliwość oceny danej inwestycji tylko 1 raz.
VIII. Płatności
 1. Użytkownik indywidualny

  1. Użytkownik indywidualny podczas procesu edycji ogłoszenia, o ile wybierze sposób promowania ogłoszenia, otrzyma informację o kwocie do zapłaty. Po zaakceptowaniu warunków płatności Użytkownik przekierowany zostanie do modułu płatności i tam za pośrednictwem usług szybkich przelewów lub SMS dokona płatności. Po dokonaniu płatności oraz złożeniu oświadczenia, w przedmiocie wyrażenia zgody na uruchomienie usługi przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy promowanie ogłoszenia jest aktywowane. W razie nie złożenia w/w oświadczenia promowanie ogłoszenia będzie aktywowane po upływie 14 dni od dnia dokonania płatności.
 2. Agencja nieruchomości

  1. Agencja nieruchomości, w celu prezentacji oferty swoich ogłoszeń, wybiera w swoim panelu odpowiedni abonament w zależności od ilości ogłoszeń, które chce wyeksportować do Portalu. Agencja może wybrać abonament miesięczny albo subskrypcję na dłuższy okres z płatnościami miesięcznymi. Przy wyborze subskrypcji niezbędne jest połączenie karty płatniczej z kontem Agencji lub wydanie zgody na okresowe obciążanie konta.
  2. Agencja może zakupić odpowiednią ilość pakietów Agent Silver i Agent Gold, które po zakupie przekazuje do wykorzystania swoim Agentom zarejestrowanym w serwisie. Promowaniem ofert w ramach pakietów dysponują Agenci, którym Agencja przydzieliła dany pakiet.
  3. Agencja może zakupić odpowiednią ilość punktów promocyjnych, które po zakupie przekazuje do wykorzystania swoim Agentom zarejestrowanym w serwisie. Agenci mogą zamienić punkty odpowiednio na:
   1. Promowanie ogłoszeń na liście ogłoszeń w danej kategorii,
   2. Promowanie ogłoszeń na stronie głównej serwisu wg lokalizacji,
   3. Promowanie Agenta Premium na wybranych ulicach,
   4. Promocja ofert na blogu,
   5. Kampanie w mediach społecznościowych Facebook i Adwords promujące oferty Agenta.
  4. Punkty promocyjne przeliczane są na kwotę do zapłaty wg ich aktualnej wartości.
  5. Informacja o aktualnych cenach abonamentów, subskrypcjach, cenach pakietów promocyjnych dostępna jest w Cenniku.
  6. Po wyborze produktów i zaakceptowaniu podsumowania następuje przekierowanie do modułu płatności. Po dokonaniu płatności wystawiana jest automatycznie faktura VAT zgodnie z danymi umieszczonymi w profilu Agencji i jest przesyłana pocztą elektroniczną do Agencji. Agencja może również pobrać dokument sprzedaży ze swojego profilu.
  7. Agent zarejestrowany może samodzielnie zakupić punkty promocyjne, które zasilą jego konto z pominięciem Agencji nieruchomości.
 3. Deweloper

  1. Deweloper umieszczając ofertę swojej inwestycji w Portalu dokonuje płatności za każdą dodaną inwestycję zgodnie z Cennikiem.
  2. Deweloper może wykupić czas emisji ogłoszenia na 30 dni lub na dłuższy okres w ramach subskrypcji. Przy wyborze subskrypcji niezbędne jest połączenie karty płatniczej z kontem Dewelopera w serwisie.
  3. Deweloper może wybrać odpowiednią liczbę punktów promocyjnych, które może przeznaczyć na:
   1. Promowanie ogłoszeń na liście ogłoszeń w danej kategorii,
   2. Promowanie ogłoszeń na stronie głównej serwisu wg lokalizacji,
   3. Promocja ofert na blogu,
   4. Kampanie w mediach społecznościowych Facebook i Adwords promujące oferty Dewelopera.
  4. Punkty przeliczane są na kwotę do zapłaty wg ich aktualnej wartości.
  5. Informacja o aktualnych cenach prezentacji inwestycji, subskrypcjach, cenach pakietów promocyjnych dostępna jest w Cenniku.
  6. Po wyborze produktów i zaakceptowaniu podsumowania następuje przekierowanie do modułu płatności. Po dokonaniu płatności wystawiana jest automatycznie faktura VAT zgodnie z danymi umieszczonymi w profilu Dewelopera i jest przesyłana pocztą elektroniczną do Dewelopera. Deweloper może również pobrać dokument sprzedaży ze swojego profilu.
 4. Zapłatę za świadczone usługi należy rozumieć wpływ środków na rachunek Portalu lub informację od operatora płatności o otrzymaniu płatności.
 5. Wykorzystanie punktów na promocję w mediach społecznościowych możliwe jest tylko w przypadku punktów zakupionych. Punkty bonusowe znajdujące się na koncie Użytkownika zarejestrowanego można wykorzystać tylko do promowania ogłoszeń w ramach Portalu.
 6. Zakupione Punkty promocyjne ważne są przez okres 1 roku od daty nabycia.
 7. W przypadku zamknięcia konta Użytkownika zarejestrowanego niewykorzystane Punkty rozliczane będą wg ich ceny nabycia, w ciągu 30 dni od zamknięcia konta. Środki po rozliczeniu Punktów będą zwracane odpowiednio Agencji lub Deweloperowi, w zależności od tego którego użytkownika dotyczy rozliczenie. Środki pozostałe z Punktów przysługujących Agentowi zostaną przekazane Agencji.
 8. Właściciel Portalu nie odpowiada za opóźnienia w przesyłaniu wiadomości autoryzacyjnych SMS, trudności z funkcjonowaniem modułu płatności, czy inne utrudnienia w funkcjonowaniu Portalu niezależne od Właściciela Portalu.
IX. Czas trwania umowy i jej rozwiązanie
 1. Każdorazowe umieszczenie ogłoszenia (Użytkownik indywidualny), wykupienie abonamentu (Agencja nieruchomości), wykupienie prezentacji oferty (Deweloper), jest zawarciem umowy na określony czas podany w Panelu dodawania ogłoszeń.
 2. Umowy prezentacji, czy promowania ogłoszeń są zawarte na czas oznaczony i wygasają automatycznie po upływie terminu na jaki zostały zawarte.
 3. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od umowy promocji ogłoszenia w ciągu 14 dni od wykupienia usługi.
 4. W okresie, w którym Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy promocji ogłoszenia usługa promocji nie będzie realizowana, chyba że Konsument wyrazi na to zgodę. W przypadku wyrażenia zgody na realizację usługi w okresie, w którym możliwe jest odstąpienie od umowy, Konsument zachowuje swoje uprawnienie do odstąpienia od umowy, jednak w przypadku skorzystania z tego uprawnienia, Właściciel Portalu obciąży Użytkownika kosztami promocji ogłoszenia proporcjonalnie do wykorzystanego czasu promocji (emisji ogłoszenia), w ten sposób, że odpowiednio pomniejszy kwotę opłaty za promocje ogłoszenia uiszczoną przez Użytkownika, która zostanie zwrócona w związku z odstąpieniem od umowy.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres e-mail właściciela Portalu biuro@otico.pl. Właściciel Portalu niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy prześle, na adres e-mail wskazany podczas rejestracji, informację o jego przyjęciu.
 6. Agencje nieruchomości, Deweloperzy i inne podmioty mogą rozwiązać umowę przed zakończeniem jej obowiązywania, z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, bez możliwości zwrotu wynagrodzenia za już rozpoczęte świadczenia usług prezentacji czy promocji ofert zarówno w serwisie jak i mediach społecznościowych.
 7. Każdy Użytkownik posiadający aktywne ogłoszenia może zakończyć ich emisję w dowolnej chwili w swoim panelu klienta. W takim przypadku nie powoduje to zmniejszenia opłaty poniesionej podczas aktywacji usługi.
 8. Każdy z Użytkowników może wystąpić z wnioskiem o usunięcie konta z Portalu poprzez przesłanie na adres biuro@otico.pl lub przez formularz kontaktowy, podając swój login, imię i nazwisko osoby reprezentującej oraz telefon. Po zweryfikowaniu autentyczności wniosku przez pracownika Portalu, konto zostanie usunięte w terminie 14 dni.
 9. Właściciel Portalu ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności postanowień punktu VI.7, VI.8, VI.9. Rozwiązanie umowy skutkuje zaprzestaniem prezentacji oferty Użytkownika oraz wszelkich form aktywności promocyjnej na Portalu i w social mediach realizowanych przez Portal. W takim przypadku nie powoduje zmniejszenia opłaty poniesionej podczas aktywacji usług.
X. Odpowiedzialność właściciela Portalu
 1. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. Treść ogłoszenia, w tym legalność, rzetelność i poprawność danych prezentowanych w ogłoszeniu,
  2. Treść oświadczeń składanych przez Użytkowników serwisu nabywcom/potencjalnym nabywcom nieruchomości oferowanych za pośrednictwem Portalu,
  3. Jakiekolwiek wady oferowanych przez Użytkowników Portalu nieruchomości,
  4. Działania/zaniechania podmiotów oraz urządzeń zewnętrznych, niezależnych od Właściciela Portalu, w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych, poczty, firm kurierskich, banków oraz innych instytucji bankowych,
  5. Przerwy w dostępie do Portalu spowodowane awariami łącz telekomunikacyjnych,
  6. Poprawność funkcjonowania oprogramowania służącego Użytkownikom do eksportu danych do Portalu.
 2. Właściciel Portalu uprawniony jest do dokonywania w Portalu przerw technicznych. Przerwy, w miarę możliwości będą przeprowadzane w porze nocnej, pomiędzy godz. 1:00 – 6:00 i nie będą trwały dłużej niż 4 godziny
XI. Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem Danych osobowych Użytkowników przekazanych Właścicielowi Portalu dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia na dodatkowe usługi oraz w ramach świadczenia przez Właściciela Portalu usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Właściciel Portalu.
 2. Właściciel Portalu przetwarza Dane osobowe Użytkowników w celu realizacji usług świadczonych na Portalu, świadczenia przez właściciela Portalu usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe Właścicielowi Portalu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika oraz uniemożliwia korzystanie z Portalu.
 4. Każdy kto przekaże Właścicielowi Portalu swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
 5. Właściciel Portalu zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Użytkownika. Właściciel Portalu może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 6. Właściciel Portalu chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 7. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka Prywatności.
XII. Rozwiązanie umowy świadczenia usług drogą elektroniczną
 1. Zarówno Użytkownik, jak i Właściciel Portalu mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Użytkownik, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Właściciela Portalu stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Właściciela Portalu z oświadczeniem woli Użytkownika.
 3. Właściciel Portalu wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.
XIII. Postanowienia końcowe
 1. Właściciel Portalu ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Użytkownikami będącymi Przedsiębiorcami Właściciel Portalu ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywistej szkody wyrządzonej Użytkownikowi będącemu Przedsiębiorcą.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Portalu.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.
 4. Właściciel Portalu może jednostronnie zmienić Regulamin w przypadku zmiany, modyfikacji czy rozszerzenia funkcjonalności Portalu.
 5. Regulamin może zostać zmieniony w przypadku zmian legislacyjnych mających wpływ na obszar działania Portalu.
 6. Miejscem publikacji Regulaminu jest serwis www.otico.pl/regulamin. Link do Regulaminu dostępny będzie na stronie głównej i podstronach Portalu w stopce strony.
 7. O zmianach Regulaminu Właściciel Portalu będzie informował Użytkowników zarejestrowanych poprzez wysłanie pocztą elektroniczną stosowanej informacji.
 8. Usługi wykupione przed zmianą Regulaminu, aż do czasu ich wygaśnięcia, realizowane są w oparciu o Regulamin obowiązujący w momencie zakupienia tych usług, chyba że zmianie uległy przepisy prawa i nie ma możliwości kontynuowania usług w dotychczasowym kształcie.
 9. Reklamacje dotyczące działania Portalu należy zgłaszać za pośrednictwem formularza kontaktowego, lub pisemnie na adres e-mail: reklamacje@otico.pl